Behandling af persondata ved rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Billund Lufthavn A/S.

Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Billund Lufthavn A/S
Passagerterminalen 10
7190 Billund

CVR nr.: 23 34 31 18 
E-mail: info@bll.dk  
Hovednummer: 76 50 50 50 

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige personoplysninger, CPR-nr. eller oplysninger om strafbare forhold. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

I Billund Lufthavn har vi ikke en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål om de personoplysninger, vi behandler om dig, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående e-mail eller telefonnummer. 

Når vi modtager din ansøgning
I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter samt de oplysninger, du selv har indtastet i ansøgningsformularen, der bliver registreret. Når du har fremsendt en ansøgning via vores rekrutteringssystem, modtager du en bekræftelse pr. e-mail adresse. 

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr., ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger, anbefalinger/referencer. De fremsendte oplysninger registreres i vores rekrutteringssystem Emply. 

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat. 

Vi vurderer ansøgningen
Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). Som det fremgår af den bekræftelse, du modtog, da du søgte stillingen, vil du høre fra os normalt inden for fjorten dage efter ansøgningsfristen. Såfremt du ikke hører fra os, er det ensbetydende med, at stillingen er besat til anden side. 

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale
I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb. 

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Oplysninger fra sociale medier
Ved rekruttering til stillinger med fokus på kunde og samarbejdsrelationer kan det være relevant, at vi foretager en søgning på sociale medier, fx LinkedIn. 

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel til at indhente oplysninger om kandidater fra sociale medier. Vi gør det for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i virksomheden og i den konkrete stilling.

Oplysninger fra personlighedstest
I forbindelse med rekruttering til nogle stillinger gennemfører virksomheden en personlighedstest. Vi vurderer altid, om det er relevant i forhold til den pågældende stilling. Formålet med testen er at vurdere dine kompetencer og kvalifikationer som potentiel medarbejder og for at vurdere, om din profil passer ind i virksomheden og den konkrete stilling. 

Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden testen gennemføres. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage. 

Baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse
Straffeattest

Det er en forudsætning for ansættelse i Billund Lufthavn, at der kan fremvises straffeattest uden anmærkninger fra strafferegistre i alle bopælslande de seneste fem år. Det betyder, at hvis du indkaldes til samtale hos os, vil vi bede dig om at fremvise din straffeattest. 

Såfremt du bliver tilbudt ansættelse i Billund Lufthavn, vil der igangsættes en proces omkring baggrundskontrol ved Politiet, og i den forbindelse vil vi bede om en kopi af din straffeattest. Vi anmoder om en kopi af din straffeattest, da vi jf. EU-forordning 1998/2015, stk. 11.1 inden for civil luftfart har pligt til at gennemføre baggrundskontrol af medarbejders identitet samt strafferegister, beskæftigelse, uddannelse og evt. afbrydelser de seneste 5 år.

I forbindelse med ansættelse indhenter vi dit samtykke til videregivelse af dine oplysninger forud for godkendelse hos Politiet i forbindelse med udstedelse af adgangshjemmel til lufthavnens afspærrede område jf. Luftfartsloven, §70, 2. pkt. bekendtgørelse 979. 

Til visse stillinger skal der desuden kunne foretages en sikkerhedsgodkendelse hos PET. Denne sikkerhedsgodkendelse sker efter, at du er tilbudt ansættelse i Billund Lufthavn. 

Vi anvender samtykke efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 som hjemmel, når vi anmoder om en kopi af din straffeattest. 

Kopi af gyldig billedlegitimation
Vi vil bede dig medbringe en gyldig billedlegitimation (kørekort eller pas), som vi opbevarer en kopi af. Formålet er at sikre, at du har samme identitet, som du udgiver dig for, både i forbindelse med baggrundskontrollen ved Politiet samt ved udlevering af ID-kort, da vi jf. EU-forordning 1998/2015, stk. 11.1 inden for civil luftfart har pligt til at gennemføre kontrol af medarbejders identitet samt strafferegister, beskæftigelse, uddannelse og evt. afbrydelser de seneste 5 år. 

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver
I løbet af et rekrutteringsforløb vil vi bede dig om kontaktoplysninger på referencer fra tidligere arbejdsgivere. Vi registrerer de oplysninger, som vi modtager. Vi indhenter referencer fra tidligere arbejdsgivere, da vi jf. EU-forordning 1998/2015, stk. 11.1 inden for civil luftfart har pligt til at gennemføre kontrol af medarbejders identitet samt strafferegister, beskæftigelse, uddannelse og evt. afbrydelser de seneste 5 år.

Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. 

Opholds- og arbejdstilladelse
Det er en betingelse for ansættelsen, at du har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. For at sikre dette beder vi om en kopi af dit pas i forbindelse med ansættelsen. 

Hvis du på grund af dit statsborgerskab skal have arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde lovligt i Danmark, anmoder vi også om en kopi af din arbejds- og opholdstilladelse.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) c som hjemmel, når vi anmoder om en kopi af dit pas og eventuelt arbejds- og opholdstilladelse, da vi har pligt til at sikre dette efter udlændingelovens § 59, stk. 5. 

Opbevaring og sletning
Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig inden for 6 måneder. Dog sletter vi resultatet af en eventuel personprofilanalyse, eventuelle oplysninger fra tidligere arbejdsgivere samt oplysninger fra søgning på sociale medier straks efter, at vi har givet dig afslag.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe. 

I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til dette.

Andre modtagere, der kan behandle dine oplysninger
I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan der være andre, der vil modtage dine personoplysninger. Dette kan være offentlige myndigheder eller udbydere, der leverer systemer og bistår med administrative funktioner, f.eks. rekrutteringsbureau, udbyder af personprofilanalyser, offentlige myndigheder i forbindelse med etablering af fleksjobs og tilsvarende ordninger.

Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du række rettigheder. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse, artikel 16

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning, artikel 17

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse, artikel 21

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
 

Billund Lufthavn A/S
Passagerterminalen 10
7190 Billund
Tlf. +45 76 50 50 50